Search For A Quest

 

Introduction

Romarrikets nedgång och fall
Romarrikets nedgång och fall

Genom den mänskliga historien har civilisationer, riken och imperier uppstått och försvunnit, vissa långlivade och andra kortvariga. Romarriket var inte bara långlivat utan har dessutom satt kanske outplånliga spår för eftervärlden i form av byggnader, konst, arkitektur, men även språkligt, juridiskt och etablerandet och spridandet av en världsreligion. Vi påverkas, vare sig vi är medvetna om det eller ej, av Romarriket, och det är naturligt att fundera på, vilket historiker gjort på allvar sedan 1700-talet, varför och hur det slutligen föll.

Task

Varför föll Romarriket?
Varför föll Romarriket?

Din uppgift är att förklara västroms nedgång och fall.

Det finns inte en orsak, utan flera. Identifiera olika orsaker och formulera ditt eget svar.

Process

Skapa dig först en uppfattning om vilka orsaker som historiker vanligtvis hänvisar till genom att gå igenom det material som finns i Resources.

Ordna sedan orsakerna dels i kronologisk ordning, dels efter kategori t.ex politiska, ekonomiska orsaker o s v.

Hur hänger de ihop? Är de beroende av varandra, vad är orsak och verkan?

Värdera sedan de olika orsakerna och dra egna slutsatser.

Learning Objectives

Learning outcomes

  • Förståelse för hur olika förändringsprocesser kan leda till imperiers fall, att det beror på hur vi definierar fall, vem som gör tolkningen och när.

Knowledge acquired

  • Kunskaper om Romarrikets nedgång och fall. Förändringsprocesser, händelser och personer.

Skills acquired

  • Förmågan att kritiskt tolka och granska källmaterial.

Competences acquired

  • Att kunna urskilja olika tolkningar, värdera dessa tolkningar samt dra egna slutsatser.

 

Conclusion

Romarrikets nedgång och fall är något historiker har försökt förklara sedan 1700-talet, och beroende på vilket/vilka perspektiv vi anlägger får vi olika svar. Svaret beror också på vilken historiesyn vi har samt vilken tidpunkt och kontext vi verkar i. Det finns i vilket fall inte ett svar på frågan. Vi måste också förstå att tillgången på samtida källor är begränsad, men att det dessutom tillkommer nya metoder och teknologi som kommer att bidra till nya tolkningar. Dessutom kan själva frågeställningen ifrågasättas beroende på vad man åsyftar med fall?